Jukola 7th leg, HSK2 (16.06.2013) Jukola 7th leg, HSK2 (16.06.2013)